Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       

Welkom op de website van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)!

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk voor alle actoren werkzaam rond en geïnteresseerd in beleidsevaluatie, binnen alle beleidssectoren en bestuursniveaus.
(Meer info over het VEP...)

29 september 2022 : VEP seminarie: De evaluatiepraktijk bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie  Schrijf nu in !

Hoe organiseren beleidsdomeinen van de Vlaamse en federale overheid beleidsevaluaties? Hoe gaan ze om met de uitdaging om beleidsevaluatie te verankeren, de kwaliteit van beleidsevaluaties te versterken en het gebruik van evaluatieresultaten te bevorderen? Wat zijn de ambities en realisaties? Waar lopen ze tegenaan?

Rond deze vragen organiseert het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) dit najaar en in 2023 een aantal samenkomsten waarop we een beleidsdomein aan het woord laten. Het VEP wil zo de uitwisseling van praktijken, ervaringen en leerlessen stimuleren en dit tussen beleidsdomeinen en -niveaus onderling en met de ruimere groep van professionals en belanghebbenden in het VEP-netwerk.

Op donderdag 29 september 2022 geven Sabine Borrey, Lieselot Baert en Wim Winderickx van de evaluatiecel van het Departement EWI een inkijk in de evaluatiepraktijk bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Er is nadien ruime gelegenheid voor vragen en verdere gedachtewisseling.

Het seminarie kan zowel fysiek (in Brussel) als online worden gevolgd.

Meer info en inschrijving

30 september 2021 : Webinar: "Betere internationale criteria voor betere evaluaties!" Vide Evaluatoren Netwerk  schrijf nu in !

Op 30 september van 15.30-17.00 uur organiseert het Vide Evaluatoren Netwerk de online bijeenkomst over de evaluatiecriteria van de OESO.

De OESO criteria voor evaluatie zijn recent vernieuwd en in het Nederlands vertaald. In eerste instantie ontwikkeld voor de evaluatiepraktijk in de ontwikkelingssamenwerking zijn de criteria in veel landen uitgegroeid tot richtinggevende principes voor evaluaties op veel meer beleidsgebieden en bieden zo een internationale taal voor evaluatie. 

Onder voorzitterschap van de nieuwe directeur van de IOB (en tevens voorzitter Vide), Peter van der Knaap, staan we in de bijeenkomst stil bij: 
-          het belang van de OESO-criteria voor evaluatie
-          de belangrijkste wijzigingen
-          een voorbeeld van toepassing in de praktijk
-          de verhouding tot de herziening van nationale evaluatie-regelgeving in Nederland (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek).  
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Vlaams Evaluatie Platform, de Dienst bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de BZ Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) en het Ministerie van Financiën/BSA. 

U kunt zich via deze link aanmelden.

21 januari 2021 : Webinar: Evaluatie in tijden van COVID-19: inzichten vanuit de praktijk  Presentaties online !

Het VEP organiseert in samenwerking met HIVA-KU Leuven en IOB (UA) volgend webinar met als voertaal het Engels:

Covid-19 heeft de manier waarop we evalueren, zowel hier in België als in het buitenland, grondig gewijzigd. In dit online seminarie delen twee experts van internationale multilaterale organisaties (Internationale Organisatie voor Migratie en Internationale Arbeidsorganisatie) hun ervaringen met veranderend evaluatiebeleid, methodes en instrumenten. We reflecteren over hoe deze veranderingen de evaluatiepraktijk mogelijk kunnen wijzigen op langere termijn.

Sprekers zijn Nathalie Holvoet (IOB-UA), Guy Thijs (International Labour Organisation), Sonya Ochaney (International Organisation for Migration) en Huib Huyse (HIVA-KU Leuven).

Meer info en inschrijving

23 november 2020 : Webinar: Spending reviews: wat, waarom, hoe?  presentatie online !

Het VEP organiseerde een webinar over Spending reviews. 

Spending reviews, of uitgaventoetsingen, bestaan op basis van een diepgaand onderzoek van de uitgaven bij ongewijzigd beleid, uit

  • het zoeken naar een 'slimmere’ besteding van de uitgaven voor beleidsprioriteiten;
  • met als doel efficiëntiebesparingen en mogelijkheden voor het terugdringen van uitgaven met lagere prioriteit of effectiviteit.

Een tijd geleden is er een pilot spending review uitgevoerd mbt het stelsel van de dienstencheques: https://fin.vlaanderen.be/spending-reviews

N.a.v. de septemberverklaring 2020 komt er een zogenaamde Vlaamse brede heroverweging (breed ingezette spending reviews). Voor grote uitgavenposten zal de opportuniteit, efficiëntie en effectiviteit worden nagegaan. Tegelijk zal voor elk van deze posten opgelijst worden welke hervormingen of besparingen mogelijk zijn o.a. door efficiënter, effectiever en gedigitaliseerd te werken.

Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, zoomde tijdens het webinar in op het waarom en hoe van spending reviews, bij de lessons learnt van de piloot en ten slotte bij de Vlaamse brede heroverweging die in de steigers staat.

Meer info

18 februari 2020 : Seminarie: Onderbouwd beleid - Evidence-Informed Policymaking  -  presentaties online !

Het feit dat immer meer complexe maatschappelijke uitdagingen een onderbouwd beleid vereisen, is, of lijkt ten minste, tegenwoordig een geaccepteerd gegeven. Wanneer een overheid echter het principe van onderbouwd beleid in de praktijk moet omzetten, blijkt dit toch iets gecompliceerder. Er blijken dan ook heel wat drempels te zijn die overheden ervan weerhouden om beleidsevaluaties en beleidsonderzoek in te zetten. Ook voor evaluatoren en onderzoekers is meewerken aan onderbouwd beleid geen evidente opdracht. Feiten en onderzoeksresultaten leiden immers niet lineair naar de enige "juiste" beleidsbeslissing. De relatie tussen beleidsonderzoek en evaluatieonderzoek enerzijds en beleid anderzijds verloopt veel complexer dan dat. Een goed begrip van deze complexiteiten is belangrijk, ook om misverstanden over onderbouwd beleid uit de wereld te helpen. 

Daarom nodigen het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) en het Kennisnetwerk Beleidsonderzoek van de Vlaamse administratie (KNBO) u graag uit op een namiddagseminarie over onderbouwd beleid, met gastsprekers uit de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Joint Research Centre van de Europese Commissie. 

Meer info

 4 februari 2020 : Seminarie: Transities en de implicaties voor leren en evalueren -  presentatie online!

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) en IDEA Consult nodigen u graag uit op de ochtendsessie 'Transities en de implicaties voor leren en evalueren'. De sessie wordt verzorgd door Drift, een Nederlands onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in duurzaamheidstransities. Drift organiseert uitgebreide masterclasses rond o.a. maatschappelijke transities, transitiemanagement en reflexief monitoren. In de ochtendsessie zullen Drift-experten een introductie geven op transities en op het leren in en het evalueren van een transitieproces.

Meer info

 20 januari 2020 : Seminarie: Ontwikkelingen in de Europese en Vlaamse consultatiepraktijk -  presentaties online !

Op Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP), het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving (ICW) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nodigen u graag uit op het seminarie 'Ontwikkelingen in de Europese en Vlaamse consultatiepraktijk' naar aanleiding van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over het consultatiebeleid van de Europese Commissie en de diverse beleidsinitiatieven die in Vlaanderen op stapel staan, in uitvoering van o.a. het witboek bestuur, het bestuursdecreet en het regeerakkoord. 

Mevr. Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer, licht de werking van de Europese Rekenkamer en het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de openbare raadplegingen van de Europese Commissie toe. Mevr. Katrien Debeuckelaere, adviseur-jurist bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, vertelt over de inventaris die werd opgemaakt van de formele inspraakverplichtingen in de omgevingsregelgeving en situeert de vervolgacties binnen de diverse beleidsinitiatieven die in Vlaanderen op stapel staan in uitvoering van o.a. het witboek bestuur, het bestuursdecreet en de beleidsnota. Dhr. Peter Van Humbeeck, werkzaam bij de SERV en verbonden aan de universiteit Antwerpen, zorgt voor een reflectie op het thema vanuit de Vlaamse consultatiepraktijk.

Meer info en inschrijving
 

 In memoriam: Luc Deschamps

Met droefheid vernam het VEP coördinatiecomité het overlijden van Luc Deschamps. Luc zette vanuit de toenmalige Studiedienst Vlaamse Regering in 2007 mee zijn schouders onder de lancering van het Vlaams Evaluatieplatform als netwerk voor beleidsevaluatie.

Hij bleef jarenlang een steunpilaar voor de werking van het VEP door zijn actief engagement binnen het coördinatiecomité en de organisatie van diverse workshops en studiedagen. Hij leverde zo een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van een evaluatiecultuur in Vlaanderen. Wij zijn hem hiervoor eeuwig dankbaar en zullen de herinnering aan hem als een warme persoon met veel wijsheid, visie en inzet tot samenwerking koesteren.

Het VEP coördinatiecomité, 13/3/2019

23 november 2018 : Seminarie: Evalueren in een complexe beleidscontext-  presentaties online!

Op vrijdag 23 november organiseerde het VEP een seminarie Evalueren in een complexe beleidsomgeving’. Het is de start van een reeks van workshops waarin de aandacht zal gaan naar aangepaste en innovatieve methoden voor beleidsevaluatie.

De huidige politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context, op zowel federaal als regionaal niveau, wordt in toenemende mate gekenmerkt door complexiteit. De verwevenheid in netwerken wint aan belang. Uiteenlopende partijen verdedigen soms conflicterende belangen in beleidsprocessen die niet altijd zuiver rationeel of rechtlijnig verlopen. Ook de beleidscontext krijgt meer en meer aandacht. Hoe verhoudt beleidsevaluatie zich tot dergelijke complexe processen? En over welke aangepaste en innovatieve methoden beschikt de opdrachtgevende overheid of de evaluator om beleidsprocessen en -resultaten met oog voor complexiteit en context optimaal te evalueren? Op beide vragen wil de voor 2018 en 2019 geplande reeks van workshops een antwoord bieden.

De eerste workshop ging in op evalueren in een complexe beleidscontext, de haalbaarheid van een evaluatie en systematic review als een methode om bestaande kennis verspreid over diverse onderzoeken inzichtelijk samen te brengen voor beleidsmakers.

Meer info

 7 september 2018 : Beleidsevaluatiecapaciteit bij de federale overheid: resultaten van en reflecties bij de audit door het Rekenhof -  presentaties online!

Op vrijdag 7 september organiseerde het VEP i.s.m. het Rekenhof een seminarie over de recente audit van de federale beleidsevaluatiecapaciteit. 

Beleidsevaluatie biedt een belangrijke meerwaarde voor beslissingen over de selectie, uitrol, vederzetting, bijsturing of stopzetting van maatregelen, projecten, plannen en programma's. Een interne capaciteit binnen de overheid om beleidsevaluaties te plannen, te ondersteunen, zelf uit te voeren of op te volgen (bij uitbesteding) en te benutten, is daarbij essentieel. Het Rekenhof onderzocht of de beleidsevaluatiecapaciteit binnen de federale overheidsdiensten professioneel is uitgebouwd, met aandacht voor de aansturing van het evaluatiesysteem, de middelen hiervoor, de wijze van uitvoering van beleidsevaluaties en hun benutting. 

De bevindingen uit deze thematische audit werden voorgesteld door Tine Debusschere (Rekenhof). Vervolgens gaf Katleen Seeuws (FOD BOSA) een reflectie over hoe men met de resultaten en aanbevelingen aan de slag wil gaan om evaluatiecapaciteit binnen de federale overheid te versterken. Aansluitend bracht Dieter Vanhee (Vlaamse overheid, Kanselarij en Bestuur) een reflectie over horizontale evaluatiecapaciteit vanuit de de uitdagingen en ervaringen bij de Vlaamse overheid. Ten slotte was er ruimte voor vragen en gedachtewisseling met de deelnemers.  

Het seminarie ging door op het Rekenhof, op vrijdag 7 september.

Meer info

 Seminarie 4 juni 2018: Ex ante evaluatie  -  presentaties online !

Met verkiezingen op het lokale, Vlaamse én federale niveau voor de deur worden nieuwe beleidsperiodes en –ploegen ingeluid. En dan stelt zich ook de vraag welk beleid verkieslijk is voor de toekomst: het huidige verderzetten, bijsturen of stopzetten en/of nieuw beleid introduceren? In se is dat een politieke vraag maar administraties kunnen vanuit hun expertise en voortschrijdend inzicht ondersteuning en onderbouwing aanbieden voor keuzes. En dat doen ze ook, met omgevingsanalyses, afwegingen tussen pistes of concrete opties en uitgewerkte beleidsvoorstellen. Voor hun bijdrage aan respectievelijk regeerakkoorden of lokale beleidsprogramma’s kunnen principes en technieken van ex ante beleidsevaluatie nuttig zijn om deze oefeningen en bijdragen te versterken. In deze sessie gaan we in op theorie én praktijk.

Meer info

 Seminarie 29 november 2017: Prestatiebegroting: evolutie en belang voor beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie
  Presentaties online!

Het Vlaams Evaluatieplatform VEP organiseerde op 29 november een seminarie over prestatiebegroting en de link met beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Naast de historiek van prestatiebegroting in de praktijk vanuit internationaal perspectief, kwamen de actuele ontwikkelingen, realisaties en plannen binnen de Vlaamse overheid aan bod. Vervolgens waren er reflecties over de koppeling tussen prestatiebegroting, beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Woensdag 29 november, 14u00 - 16u00, SERV, Wetstraat 34-36, Brussel

Meer info

  Seminarie 26 oktober 2017: 'Impact meten: tools en vorming' 

Interesse in in impactgericht werken en impact evalueren?
Op 26 oktober verzamelen impactzoekers- en doeners op ImpactnetwerkT, een evenement van de Sociale InnovatieFabriek. Tijdens deze dag organiseren het Vlaams Evaluatieplatform en de Sociale InnovatieFabriek tijdens die dag een open sessie over ‘Impact: tools en vorming’.

Bereiken we onze doelen? Gaat het in de goede richting? Hoe kunnen we onze impact verhogen of versnellen?
Impactevaluatie wordt onmisbaar in het totale evaluatieplaatje van beleidsmakers en organisaties. 

Het Vlaams EvaluatiePlatform nodigt je uit om kennis te maken met het aanbod rond impact van de Sociale InnovatieFabriek (o.a. www.impactwizard.eu )

Donderdag 26 oktober, 11u00 -12u30 in het Agora Learning Centre KU Leuven, Edward van Evenstraat 4, Leuven

Meer info
 

 Lees bij! Themanummer VTOM over beleidsevaluatie

Het themanummer van VTOM over beleidsevaluatie is gepubliceerd. Het bevat bijdragen van verschillende sprekers op de studiedag ‘Tien jaar beleidsevaluatie: een terug- en vooruitblik op de praktijk’, die het VEP op donderdag 17 december 2015 organiseerde. Het editoriaal en de uitleiding zijn gratis beschikbaar.

Meer info
 

 VEP-studiedag "Terug- en vooruitblik op de binnenlandse evaluatiepraktijk" 17 december 2015

PRESENTATIES ONLINE !

Het Vlaams Evaluatieplatform VEP organiseerde op 17 december 2015 een studiedag over de evolutie in de praktijk van beleidsevaluatie gedurende het voorbije decennium én de uitdagingen voor de toekomst. Voor die terug- en vooruitblik belichtten we diverse beleidssectoren die betrekking hebben op het federale of het Vlaamse beleidsniveau, zoals milieu, ruimte, onderwijs, economie, ontwikkelingssamenwerking, armoede en arbeidsmarktbeleid.

De parallelle sessies per sector werden voorafgegaan door een overkoepelende reflectie over de bestuurlijke organisatie van evaluerend werk en gevolgd door een panelgesprek met bevoorrechte getuigen.

Meer info

 Voorbije VEP-initiatieven : raadpleeg het archief!  

Het VEP organiseerde reeds verschillende workshops en ontbijtsessies. Het overzicht en bijhorende documentatie kan u blijvend raadplegen.
(Meer info over de VEP-initiatieven...)

 Lancering van het VEP (7-12-2007)

Op 7 december 2007 werd in aanwezigheid van meer dan 200 geïnteresseerden het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) officieel gelanceerd en voorgesteld in het Vlaams Parlement.
(Meer...)

 Laat het ons weten...

Contacteer het VEP voor:

- suggesties voor thema's of uw bijdrage aan VEP-initiatieven (workshops, ontbijtsessies, studiedagen)

- aankondigingen van eigen intiatieven rond beleidsevaluatie

- inhoudelijke vragen over beleidsevaluatie

- verspreiding van documentatie: nieuwe evaluatierapporten, artikels, working papers,...

- interessante weblinks

- praktische vragen

-....

 Gratis VEP-nieuwsbrief & lidmaatschap !

Blijf op de hoogte van alle intiatieven door VEP en derden op het vlak van beleidsevaluatie: workshops, ontbijtsessies, symposia, studiedagen, congressen en vorming.
Abonneer u gratis op onze VEP-nieuwsbrief en laat u desgewenst opnemen in de VEP-ledenlijst (vanaf nu online)!
(Meer over VEP-lidmaatschap...)
(Aanmelden voor de nieuwsbrief...)
(Naar de recentste nieuwsbrief...)

 
Copyright © VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 13-03-2019
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven