Contact
e-nieuwsbrief
Zoeken
English
       
 
 

Documentatie

Deze sectie bevat referenties naar literatuur en praktijkvoorbeelden over het evalueren van beleid.
Het is niet de bedoeling om exhaustief te zijn, wel om een nuttige selectie aan te bieden.

Kent u zelf referenties of voorbeelden die u relevant acht? Meld het ons!
< contact@evaluatieplatform.be >

Handleidingen >
< Tijdschriften >
Praktijkvoorbeelden >
Artikels >
< Evaluatiestandaarden >
< Glossaria >

 Handleidingen beleidsevaluatie

 • De Peuter B., De Smedt J. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
  Deel 1: Evaluatiedesign en -management
  . Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. (Meer...)
 • De Peuter B., De Smedt J., Van Dooren W. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
  Deel 2: Monitoring
  van beleid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. (Meer...)
 • De Peuter B., De Smedt J. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
  Deel 3: Evaluatietechnieken
  . Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. (Meer...)
 • De Peuter B., De Smedt J. en Bouckaert G. (2007). Handleiding beleidsevaluatie.
  Deel 4: Praktijkvoorbeelden
  . Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. (Meer...)
 • Crabbé A. , Gysen J. en Leroy P. (2006). Vademecum milieubeleidsevaluatie. Brugge: Vanden Broele. (Meer...)
 • Algemene Rekenkamer (2005). Handleiding onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Rotterdam. (Meer...) (pdf)
 • Swanborn P. G. (2004). Evalueren. Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een methodische basis voor evaluatie-onderzoek. Amsterdam: Boom. (Meer...)
 • Bressers, J.Th.A., Hoogerwerf, A. (eds.) (1991). Beleidsevaluatie, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. (ISBN 9060928652).

 • Boek: Crabbé Ann en Leroy Pieter (2008). The Handbook of Environmental Policy Evaluation. London: Earthscan. (Meer...)
 • Chelimsky E. and Shadish W.R. (eds.) (1997). Evaluation for the 21st Century – A Handbook. Thousand Oaks, CA: Sage. (Meer...)
 • Chen H.-T. (2005). Practical Program Evaluation, Thousand Oaks, CA: Sage. (Meer...)
 • Europese Commissie (2007). The Guide - Evaluation of socio-economic development. (online resource) (Meer...)
 • Europese Commissie (1999). The Means Collection – Evaluating socio-economic programmes. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. (Meer...)
 • Europese Rekenkamer (2007).Performance Audit Manual (Meer...)
 • Fetterman D.M. Wandersman A. and Millet R.A. (2005). Empowerment Evaluation Principles in Practice. New York: Guilford. (Meer...)
 • Mathison S. (ed.) (2005). Encyclopaedia of Evaluation, Thousand Oaks, Ca: Sage. (Meer...)
 • McDavid J.C. & Hawthorn L.R.L. (2005). Program Evaluation and Performance Measurement, an Introduction to Practice, Thousand Oaks, CA: Sage. (Meer...)
 • Patton M.Q. (1997). Utilization-focused Evaluation – The New Century Text. Thousand Oaks, CA: Sage. (Meer...)
 • Rossi P.H., Lipsey M.W. and Freeman H.E. (2004). Evaluation – A Systematic Approach. 7th edition. Thousand Oaks, CA: Sage. (Meer...)
 • Scriven M. (1991). Evaluation Thesaurus. Thousand Oaks, CA: Sage. (Meer...)
 • Wholey J.S., Hatry H.P. and Newcomer K.E. (eds.) (2004). Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (Meer...)

 Tijdschriften

 • Nieuw peer reviewed tijdschrift: Beleidsonderzoek Online
  Beleidsonderzoek Online is een open access e- journal voor en over beleidsonderzoek en beleid (meer: http://www.beleidsonderzoekonline.nl/ )

 • Evaluation Journal of Australasia (Meer...)
 • Evaluation. The International Journal of Theory, Research and Practice (Meer...)
 • American Journal of Evaluation (tijdschrift van de American Evaluation Association AEA) (Meer...)
 • Canadian journal of program evaluation ( tijdschrift van de Canadian Evaluation Society CES) (Meer...)
 • Evaluation Review: a Journal of Applied Social Research (Meer...)
 • New Directions for Evaluation (Meer...)
 • Research Evaluation (Meer...)

 Praktijkvoorbeelden

 • Kosteneffectiviteit:
  Rousseau S. & Proost S. (2002), The Cost Effectiveness of Environmental Policy Instruments in the Presence of Imperfect Compliance, ETE-working paper series, juni 2002. (Meer...) (pdf)
 • Kosten-batenanalyse:
  Nijland H ; Van Kempen E.E.M.M., Jabben J.; Annema J.A. (2001), Geluidsmaatregelen: kosten en baten. Bilthoven: RIVM (Meer...)
 • Effectiviteit en neveneffecten:
  Gysen Joos, Bachus Kris, Bruyninckx Hans en Van Ootegem Luc (2006), Geen vuiltje aan de bodem? Een evaluatie van effectiviteit en de neveneffecten van het Bodemsaneringsdecreet, Steunpunt Milieubeleidswetenschappen (Meer...)
 • Ex ante evaluatie:
  Ex ante evaluatie van het Programma voor Plattelandsontwikkeling - PDPO (2007-2013) (Meer...)

Artikels (*)

 • Van der Knaap P. (2006). "Theoriegerichte beleidsevaluatie. Responsieve rationaliteit. Niets zo praktisch als een goede theorie". In: Bestuurskunde, nr. 4., pp. 78-87. (pdf)
 • Van der Knaap P. (2006). "Responsive Evaluation and Performance Management Overcoming the Downsides of Policy Objectives and Performance indicators. In: Evaluation, Vol 12(3): pp. 278–293. (pdf)
 • Van der Knaap P. (2004). "Theory-based evaluation and learning". In: Evaluation, Vol 10(1): pp. 16–34. (pdf)

(*) Deze rubriek bevat slechts een kleine selectie van artikels op basis van suggesties door auteurs.

 Evaluatiestandaarden

Wat betekent kwaliteit van het evalueren van beleid? Gebaseerd op een aantal theoretische inzichten en praktijkervaringen hebben verschillende buitenlandse evaluatienetwerken en de Europese Commissie een lijst met evaluatiestandaarden opgesteld. Het zijn criteria voor meta-evaluatie; om de kwaliteit van een evaluatie (als proces en product) te beoordelen. Evaluatiestandaarden vormen een leidraad en toetsingskader voor iedereen die betrokken is bij een beleidsevaluatie als opdrachtgever, evaluator of stakeholder in ruime zin.

 • Europese Commissie (Meer...) (pdf)
 • Duitsland - DeGEval (Meer...)
 • Frankrijk - SFE (Meer...) (pdf)
 • Verenigd Koninkrijk - UKES (Meer...) (pdf)
 • Verenigde Staten - AEA (Meer...)
 • Zwitserland - SEVAL (Meer...) (pdf)

 Glossaria

 • Online glossarium met betrekking tot beleidsevaluatie

  Het VEP streeft consensus na inzake de terminologie van beleidsevaluatie. In de context van het evalueren van beleid worden begrippen uit de bestuurskunde, het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, audit en de bedrijfeconomie gebruikt.
  Onderstaande link leidt naar een online consulteerbare woordenlijst. Deze lijst is 'in opmaak', d.w.z. dat ze voortdurend zal worden bijgewerkt en verfijnd. Er wordt naar gestreefd om algemeen aanvaarde omschrijvingen in de woordenijst op te nemen. Ook wordt met de definities getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de door de overheid gehanteerde omschrijvingen.
  Bepaalde termen verwijzen naar complexe fenomenen of technieken; in bepaalde gevallen zal verdere lectuur aangewezen zijn voor een grondig begrijpen.
  De termen moeten gesitueerd worden in hun context. In het kader van evaluatieonderzoek hebben bepaalde begrippen soms een meer genuanceerde of specifiekere betekenis dan in het algemeen taalgebruik (bv. woorden als 'resultaat', significant', 'betrouwbaar'). In de online woordenlijst wordt op dergelijke knelpunten gewezen.

< online glossarium >

 • Voorbeelden van andere woordenlijsten

  Een aantal internationale en binnenlandse organisaties hebben zelf een woordenlijst opgesteld, soms meer toegepast op een bepaald beleidsveld of thema. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

  • Europese Commissie (Meer...)
  • United Nations World Food Programme (Meer...) (pdf)
  • OESO – Development Assistance Committee (DAC) (Meer...) (pdf)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer, UA (Meer...) (pdf)
 
 
     
  Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Anneke Heylen
Realisatie: VVBB| Laatste wijziging: 22-09-2017
URL: http://www.evaluatieplatform.be - Secretariaat VVBB: p.a. Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven